Zásady ochrany osobních údajů | ASMO Solutions
Práce v Německu pro profesionály!
     

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny v zájmu bezpečnosti údajů uživatelů, které jsou shromažďovány a ukládány při používání webových stránek https://asmo-solutions.cz/ (dále jen „Servis“). Cílem našich opatření je zaručit uživatelům pocit naprosté bezpečnosti na úrovni odpovídající platným zákonům, včetně:

 1. Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů);
 2. Zákona ze dne 18. července 2022 o poskytování služeb elektronickou cestou;
 3.  Zákona ze dne 16. července 2004 Zákon o telekomunikacích;

Shromažďování osobních údajů

Hlavní činností společnosti ASMO Solutions Deutschland GmbH je zprostředkování a nabídka zaměstnání v Německu na různých pozicích. Shromažďování a zpracování osobních údajů je nezbytné k provádění této činnosti.

Jsme si vědomi důležitosti správného zacházení s osobními údaji a proto vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili, že budou Vaše osobní údaje řádně zabezpečeny a používány v souladu s předpisy.

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují mimo jiné informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a také o vašich právech.

Správce osobních údajů

Správcem údajů je společnost ASMO Solutions Deutschland GmbH, Amsinckstraße 57, 20097 Hamburg.

Subjektem zpracovávajícím údaje je MAOBI Sp. z o.o., Komitetu Obrony Robotników 45B, 02-146 Varšava.

V záležitostech týkajících se Vašich osobních údajů můžete kontaktovat správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@asmo-solutions.com

Pravidla zpracování osobních údajů

Při zpracování vašich osobních údajů se snažíme zajistit jejich ochranu způsobem, který je v souladu s požadavky obecně platných právních předpisů a osvědčenými postupy ochrany osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími zásadami:

 1. Můžeme zpracovávat pouze osobní údaje, ke kterým jsme oprávněni.
 2. Údaje používáme k účelům, pro které byly shromážděny.
 3. Máme informační povinnost vůči těm, jejichž údaje zpracováváme.
 4. Shromažďujeme pouze nezbytné údaje.
 5. Aktualizujeme údaje.
 6. Odstraňujeme zastaralé nebo staré údaje.
 7. Prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření zajišťujeme odpovídající zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

Zdroj získávání osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od vás nebo od třetích stran, např. od subjektu, jehož jménem jednáte nebo od našich partnerů, a také z jiných veřejně dostupných záznamů. Informace získáváme mimo jiné také vyplněním kontaktního formuláře nebo prostřednictvím souborů cookie.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím servisu nebo kontaktních údajů uvedených v něm, zpracováváme vámi poskytnuté údaje pro níže uvedené účely. V souvislosti s používáním souborů cookie pro statistické účely.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Zasílání nabídek práce, zodpovídání dotazů, vedení pohovorů, uzavírání smluv a jejich plnění.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je mimo jiné váš souhlas, právní povinnost, kterou máme, potřeba plnění smlouvy nebo náš opodstatněný zájem.

Příjemci osobních údajů

Zaměstnanci a subjekty, které nám poskytují IT, telekomunikační a logistické služby. Tyto subjekty budou mít přístup k vašim údajům pouze a výhradně za účelem plnění úkolů souvisejících s náborovým procesem, jakož i orgány veřejné moci a subjekty plnící veřejné úkoly nebo jednající jménem orgánů veřejné moci, a to v rozsahu a pro účely vyplývající z ustanovení obecně platných právních předpisů.

Doba uchovávání osobních údajů

Doba zpracování údajů souvisí s účely a důvody pro zpracování, v souvislosti s čímž:

 • údaje zpracovávané na základě zákonných požadavků budou zpracovávány po dobu, po kterou zákon stanoví uchovávání údajů;
 • údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění smlouvy se zpracovávají po dobu nezbytnou k jejímu plnění a vypořádání, která může být případně prodloužena o dobu promlčení občanskoprávních nároků.
 • údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce se zpracovávají do doby, než je účinně podána námitka nebo než tento zájem zanikne, např. údaje zpracovávané za účelem uplatnění nároků nebo obrany proti nim se zpracovávají po dobu rovnající se době promlčení těchto nároků.
 • údaje zpracovávané na základě souhlasu budou zpracovávány, dokud svůj souhlas neodvoláte.
 • osobní údaje zpracovávané pro účely náboru budou uchovávány až do ukončení náborového procesu, kterého se účastníte. V případě dodatečně vyjádřeného souhlasu s použitím údajů pro účely budoucího náboru nebo předložení dokumentů žádostí, které se netýkají konkrétního náborového řízení, budou vaše údaje uchovávány po dobu 12 měsíců.

Je vaší povinností poskytnout osobní údaje?

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro splnění účelu, kterého chcete dosáhnout, včetně například využití služby, uzavření smlouvy, odpovědi na váš dotaz nebo problém, který jste vznesli.

Pokud tak neučiníte, nebudete se moci zúčastnit výběrového řízení. Poskytnutí osobních údajů uchazečem nad rámec čl. 22 odst. 1 zákoníku práce je dobrovolné. Správce prohlašuje, že neposkytnutí těchto údajů nemůže být důvodem pro nepříznivé zacházení s uchazečem o zaměstnání a nemůže mít vůči němu žádné negativní důsledky, zejména nemůže být důvodem pro odmítnutí přijetí do zaměstnání.

Vaše práva týkající se zpracování vašich osobních údajů

Máte právo na:

 • požadování přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
 • pokud je základem pro zpracování osobních údajů opodstatněný zájem správce, právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace dané osoby,
 • pokud oprávněný zájem spočívá v provádění přímého marketingu, právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely provádění marketingových činností, bez nutnosti odůvodnit své rozhodnutí,
 • kdykoliv odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho zrušením,
 • – podat stížnost dozorčímu orgánu, tedy Předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů.

Žádost o uplatnění vašich práv můžete zaslat na kontaktní údaje uvedené v úvodu.

 Zásady používání souborů cookie

Následující zásady používání souborů cookie definují zásady ukládání a přístupu k údajům v zařízeních uživatelů, kteří používají webové stránky, za účelem poskytování elektronických služeb správcem webových stránek.

 1. Definice

Služba – internetová služba působící na adrese https://www.asmo-solutions.pl/

Externí servis – webové stránky partnerů, poskytovatelů služeb nebo zákazníků poskytovatelů služeb Správce.

Správce osobních údajů

Správcem údajů je společnost ASMO Solutions Deutschland GmbH, Amsinckstraße 57, 20097 Hamburg.

Subjektem zpracovávajícím údaje je MAOBI Sp. z o.o., Komitetu Obrony Robotników 45B, 02-146 Varšava.

V záležitostech týkajících se Vašich osobních údajů můžete kontaktovat správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@asmo-solutions.com

Uživatel – fyzická osoba, které Správce poskytuje služby elektronicky prostřednictvím Servisu.

Zařízení – elektronické zařízení se softwarem, jehož prostřednictvím Uživatel přistupuje k Webovým stránkám.

Cookies – textové údaje shromažďované ve formě souborů umístěných v zařízení uživatele.

 1. Typy souborů cookies

Interní soubory cookie – soubory umístěné a načtené ze zařízení uživatele informatických a telefonních systémem služby.

Externí soubory cookies – soubory umístěné a načtené ze zařízení uživatele IT systémy externích služeb.

Dočasné soubory cookies – soubory umístěné a načtené ze zařízení uživatele servisem nebo externími servisy během jedné relace daného zařízení. Po ukončení relace se soubory ze zařízení uživatele odstraní.

Trvalé soubory cookies – soubory, které servis nebo externí servisy ukládají a čtou ze zařízení uživatele, dokud nejsou ručně vymazány. Soubory cookie se po ukončení relace zařízení automaticky neodstraní, pokud není v konfiguraci zařízení uživatele nastaveno odstraňování souborů cookie po ukončení relace zařízení.

 1. Bezpečnost

Mechanismy ukládání a čtení – Mechanismy ukládání a čtení souborů cookies neumožňují získat ze zařízení uživatele žádné osobní údaje ani důvěrné informace. Přenos virů, trojských koní a jiných červů do vašeho zařízení je prakticky nemožný.

Interní soubory cookies – interní soubory cookies používané správcem jsou bezpečné pro zařízení uživatele.

Externí soubory cookies – správce neodpovídá za bezpečnost souborů cookies partnerů servisu. Seznam partnerů naleznete níže v Zásadách používání souborů cookie.

 1. Účely, pro které se soubory cookies využívají

Zlepšení a usnadnění přístupu k servisu – Správce může ukládat informace o preferencích a nastaveních Uživatele týkajících se servisu do souborů cookies za účelem zdokonalení, vylepšení a urychlení poskytování služeb v rámci servisu.

Marketing a reklama – Správce a externí služby používají soubory cookie pro marketingové účely a zobrazování reklam uživatelům.

Statistické údaje – Správce a externí služby používají soubory cookies ke shromažďování a zpracování statistických údajů, jako jsou např. statistiky návštěv, statistiky uživatelských zařízení nebo statistiky chování uživatelů. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem analýzy a zlepšování servisu.

Poskytování multimediálních služeb – Správce a externí stránky používají k poskytování multimediálních služeb uživatelům soubory cookie.

Sociální služby – Správce a servisy stran používají soubory cookies k podpoře sociálních služeb.

 1. Externí servisy

Správce spolupracuje s následujícími externími službami, které mohou do zařízení uživatele ukládat soubory cookie:

Google Analytics

Google AdSense

Google AdWords

Facebook

Twitter

AddThis

Youtube

Vimeo

 1. Možnost určit podmínky, za kterých může služba a externí služby ukládat a přistupovat k vašemu zařízení.

Uživatel může kdykoli samostatně změnit nastavení ukládání, mazání a přístupu k uloženým souborům cookie.

Uživatel může kdykoli vymazat všechny soubory cookie, které již byly uloženy pomocí nástrojů zařízení uživatele, jehož prostřednictvím uživatel přistupuje ke službám webových stránek.

 1. Vyloučení odpovědnosti

Správce používá veškerá možná opatření k zajištění bezpečnosti údajů uložených v souborech cookie. Je však důležité poznamenat, že zajištění bezpečnosti těchto údajů závisí na obou stranách, včetně činností uživatele a stavu zabezpečení zařízení, které používá.

Správce nenese odpovědnost za zachycení údajů obsažených v souborech cookie, za zfalšování relace uživatele nebo jejich vymazání v důsledku vědomé či nevědomé činnosti uživatele, za viry, trojské koně a jiný spyware, který může infikovat zařízení uživatele.

Aby se uživatelé chránili před riziky uvedenými v předchozím bodě, měli by dodržovat pokyny týkající se zabezpečení sítě.

Služby poskytované třetími stranami jsou mimo kontrolu správce. Tyto subjekty mohou kdykoli změnit své podmínky poskytování služeb, účel a používání souborů cookie. Správce neodpovídá, pokud to zákon umožňuje, za fungování souborů cookie používaných partnerskými webovými stránkami. Uživatelé mohou kdykoli spravovat svá vlastní oprávnění a nastavení souborů cookie pro jakoukoli webovou stránku.

 1. Požadavky na služby

Omezení ukládání souborů cookies a přístupu k nim v zařízení uživatele může způsobit nesprávné fungování některých funkcí webových stránek.

Správce nenese odpovědnost za nefunkčnost webových stránek, pokud uživatel jakýmkoli způsobem omezí ukládání a čtení souborů cookie.

 1. Změny zásad používání souborů cookie

Správce si vyhrazuje právo tyto zásady používání souborů cookie kdykoli změnit bez předchozího upozornění uživatelů. Změny zásad používání souborů cookie budou vždy zveřejněny na této stránce. Provedené změny vstupují v platnost dnem zveřejnění zásad používání souborů cookie.

Další informace

Používáním webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Správce si vyhrazuje právo změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, pokud to vyžadují právní předpisy nebo změny provedené na Webových stránkách; Správce informuje Uživatele o příslušných změnách a datu jejich vstupu v platnost, zejména zveřejněním nové verze na Webových stránkách. Uživatelé služby jsou vázáni zásadami ochrany osobních údajů ve verzi, která je aktuálně k dispozici na webových stránkách.

Zásady používání souborů cookie na webových stránkách

Webové stránky používají pro vaše pohodlí soubory cookie.

Věděli jste, že:

1. Soubory cookies (tzv. jsou soubory, které nesou informatické údaje, zejména textové soubory, jež jsou uchovávány v koncovém zařízení uživatele servisu a určené k použití internetových stran servisu.
Soubory tohoto typu obyčejně obsahují název internetové strany, ze které pochází, čas jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
Subjekt, který ukládajá soubory cookie na koncové zařízení uživatele a má k nim přístup, je provozovatel služby nebo subjekty, které s nimi spolupracují.

2. Soubory cookie se používají k následujícím účelům:
tvorba statistik, které pomáhají porozumět, jakým způsobem uživatelé servisu využívají internetových stránek, což umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu;
udržování relace uživatele servisu (po přihlášení), díky čemuž nemusí uživatel na každé podstránce servisu znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;y
V rámci servisu jsou využívány dva zásadní typy cookies: „dočasné“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies).

„Dočasné soubory cookies

jsou to dočasné soubory, které jsou uchovávány v koncovém zařízení uživatele do momentu odhlášení, opuštění internetové strany nebo vypnutí programu (internetový prohlížeč).

„Trvalé“ soubory cookies

jsou uchovávány v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookies nebo dokud je uživatel neodstraní.

Nezapomeňte, že:
1. Software pro prohlížení webových stránek (internetový prohlížeč) obvykle ve výchozím režimu umožňuje ukládání souborů cookie do koncového zařízení uživatele.
2. Uživatelé služby mohou v tomto ohledu změnit své nastavení.
3. Webový prohlížeč umožňuje mazání souborů cookies. Soubory cookie lze také automaticky blokovat. Podrobnosti naleznete v kapitole níže nebo v dokumentaci prohlížeče.
4. Omezení použití souborů cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na internetové straně Servisu.
5. Soubory cookies, které jsou umístěny na koncovém zařízení uživatele servisu, mohou být využity také zadavateli reklam a partnery spolupracujícími s provozovatelem služby.

Doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste porozuměli používání souborů cookies používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics

Důležité pro vás:

1. Soubory cookies mohou být používány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým používáte tyto webové stránky.
2. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo o čase stráveném na určité stránce.
3. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděné reklamní sítí Google, může uživatel zobrazit a upravit informace vyplývající ze souborů cookies pomocí následujícího nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

Jak zakázat soubory cookie?

1. Služba UVÉST ÚDAJE používá soubory cookie. Pokud si nepřejete tyto soubory stahovat, musíte změnit nastavení prohlížeče (viz níže).
2 Většina prohlížečů soubory cookie automaticky povoluje, ale nastavení prohlížeče můžete snadno změnit.
3. Pokud si nepřejete dostávat soubory cookie, musíte změnit nastavení svého prohlížeče.
4. Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí souborů cookie, které jsou nezbytné pro ověřování, zabezpečení a zachování uživatelských preferencí, může ztížit, a v krajním případě i znemožnit používání služby.

A jak spravovat nastavení souborů cookie?
Chcete-li spravovat nastavení souborů cookies, vyberte svůj prohlížeč/systém z níže uvedeného seznamu a postupujte podle pokynů:

IE
V hlavním okně aplikace vyberte Nástroje> Možnosti internetu> Soukromí V oblasti Nastavení posuňte posuvník co nejvíce nahoru. Tím se zablokují všechny soubory cookie. Klikněte na tlačítko OK.

Chrome
V hlavním okně prohlížeče (v pravém horním rohu) klikněte na ikonu Nastavení Google Chrome.
Vyberte kartu Nastavení> Zobrazit pokročilá nastavení V části Soukromí> Nastavení obsahu V možnosti Soubory cookie vyberte možnost „Blokovat soubory cookie a data ze stránek třetích stran“ Vyberte tlačítko Hotovo.

Firefox
V hlavním okně programu klikněte na Nástroje> Možnosti> Soukromí Vyberte „Firefox bude používat uživatelská nastavení“, první položka „Vždy používat soukromý režim“ a poslední položka „Přijímat soubory cookie“ musí být odškrtnuta (tj. vedle nich musí být prázdný čtverec) V oblasti Nastavení posuňte posuvník co nejvíce nahoru. Tím se zablokují všechny soubory cookie. Klikněte na tlačítko OK.

Safari
V rozevírací nabídce Safari musíte vybrat možnost Předvolby> Zabezpečení Zde vyberete úroveň zabezpečení v části „Přijímat soubory cookie“.

Opera
Nabídka prohlížeče: Nástroj> Předvolby> Pokročilé> Soubory cookies Zaškrtněte možnost „Nikdy nepřijímat soubory cookies“ Klikněte na tlačítko OK.